De resultaten van de school

8.1 De zorg voor leerlingen

De zorg voor de leerlingen krijgt in de eerste plaats vorm binnen de groep. De onderwijsassistente helpt voornamelijk bij het onderwijs in taal, lezen en rekenen. Dit heeft geleid tot een lichte stijging van de toetsuitslagen van de leerlingvolgsysteemtoetsen. Daarnaast worden kinderen geholpen buiten de groep. Daarvoor wordt een hulpplan opgesteld. Voor een aantal leerlingen is de hulp ingeroepen van extern deskundigen.

 

8.2 Leerresultaten

De leerresultaten worden voortdurend gemeten via de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt er in groep 8 de Centrale Eindtoets afgenomen.

Uit de uitslagen van de Eindtoetsen blijkt, dat we een hogere score halen dan het landelijk gemiddelde.

 

Score cito eindtoets basisonderwijs:

jaar

schoolscore

Koning Willem-Alexanderschool

landelijk gemiddelde score

2021

537.3

534.5

2020

geen eindtoets ivm corona

geen eindtoets ivm corona

2019

539.1

535.7

2018

538.7

534.9

2017

540.3

535.2

2016

538.1

534.6

 

 

8.3 Doublures

Leerlingen die op 1 oktober in groep 3 zitten, 7 jaar zijn en niet zijn gedoubleerd in het derde leerjaar, hebben een zogenaamde verlengde kleuterperiode gehad. De inspectienorm hiervoor ligt op 12 %.

Onze school zit daar ruim onder en wel op 1.9 % als gemiddelde over de afgelopen vier jaar.

 

Het gemiddeld percentage doublures in de groepen 3 tot en met 8 van de afgelopen vier jaar is 1.3 %

Dit percentage moet onder de 3 % liggen.

 

8.4 Verwijzingen

In het achterliggende jaar hebben de leerlingen van onze school de volgende adviezen meegekregen voor het vervolgonderwijs:

 

niveau / onderwijssoort

%

Praktijkonderwijs

0

Leerweg onderst. onderwijs–Basisberoepsgerichte leerweg

8

Basisberoepsgerichte leerweg

0

Kaderberoepsgerichte leerweg

16

MAVO

27

HAVO

41

VWO

8

 

In het achterliggende jaar is er geen leerling verwezen naar een speciale school voor basisonderwijs. Er is 1 leerling verwezen naar het speciaal onderwijs.

Ons deelnamepercentage voor het speciaal basisonderwijs is 0.71, terwijl het percentage van ons samenwerkingsverband ligt op 1.34. Voor het speciaal onderwijs is ons percentage 0.71, terwijl het percentage van ons samenwerkingsverband ligt op 1.32.

 

8.5 Onderwijstoezicht

In het kader van het vierjaarlijks onderzoek heeft de inspecteur van onderwijs in 2020 een onderzoek (compact) gedaan op onze school.

De inspecteur geeft aan dat de kwaliteit van het onderwijs op alle onderzochte indicatoren op orde zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

Jaarlijks worden scholen gecontroleerd op behaalde resultaten middels een administratieve controle. De school voldoet ook in het achterliggende schooljaar ruimschoots aan de gestelde normen.

De school krijgt opnieuw een zogenaamd basisarrangement toegekend.

 

8.6 Kwaliteitszorg

Een school dient zicht te hebben op eigen kwaliteit. De kwaliteit moet omschreven en toetsbaar zijn. Dat kan alleen als daar de juiste indicatoren voor opgesteld zijn met de daarbij bedoelde praktijken. Met andere woorden: wat is goede kwaliteit en wat zie je dan in de praktijk. De inspectie van het onderwijs heeft hiervoor een toezichtkader geschreven met daarbij een omschrijving van de praktijk zoals dat naar haar mening zou kunnen zijn.

310