De resultaten van de school

8.1 De zorg voor leerlingen

De zorg voor de leerlingen krijgt in de eerste plaats vorm binnen de groep. De onderwijsassistente helpt voornamelijk bij het onderwijs in taal, lezen en rekenen. Dit heeft geleid tot een lichte stijging van de toetsuitslagen van de leerlingvolgsysteemtoetsen. Daarnaast worden kinderen geholpen buiten de groep. Daarvoor wordt een hulpplan opgesteld. Voor een aantal leerlingen is de hulp ingeroepen van extern deskundigen.

 

8.2 Leerresultaten

De leerresultaten worden voortdurend gemeten via de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt er in groep 8 de Centrale Eindtoets afgenomen.

Uit de uitslagen van de Eindtoetsen blijkt, dat we een hogere score halen dan het landelijk gemiddelde.

 

Score cito eindtoets basisonderwijs

 

jaar

schoolscore

Koning Willem-Alexanderschool

landelijk gemiddelde score

2023

539,6 535,3

2022

539.2 534.8

2021

537.3 534.5

2020

geen eindtoets ivm corona

geen eindtoets ivm corona

 

8.3 Doublures

 

Leerlingen die op 1 oktober in groep 3 zitten, 7 jaar zijn en niet zijn gedoubleerd in het derde leerjaar, hebben een zogenaamde verlengde kleuterperiode gehad. De inspectienorm hiervoor ligt op 12 %.

Onze school zit daar ruim onder en wel op 2.7 % als gemiddelde over de afgelopen vier jaar.

 

Het gemiddeld percentage doublures in de groepen 3 tot en met 8 van de afgelopen vier jaar is 1.5 %

Dit percentage moet onder de 3 % liggen.

 

8.4 Verwijzingen

In het achterliggende jaar hebben de leerlingen van onze school de volgende adviezen meegekregen voor het vervolgonderwijs:

 

niveau / onderwijssoort

%

Voortgezet speciaal onderwijs

0

Praktijkonderwijs

3

Basisberoepsgerichte leerweg

9

Kaderberoepsgerichte leerweg

15

MAVO

21

HAVO/VWO

41

VWO - gymnasium

12

 

In het achterliggende jaar is er geen leerling verwezen naar een speciale school voor basisonderwijs en naar het speciaal onderwijs.

 

8.5 Onderwijstoezicht

In het kader van het vierjaarlijks onderzoek heeft de inspecteur van onderwijs in 2021-2022 een bestuursbezoek gedaan op onze vijf scholen.
De inspecteur geeft aan dat de kwaliteit als voldoende wordt beoordeeld. Dat betekent dat de reguliere termijn van vier jaar van toepassing is op onze scholen.
De inspectie concludeert dat er een aanpassing gedaan moet worden op de uitvoering Code Goed Bestuur. De scheiding van bestuur en toezicht kan meer rolvast wordt toegepast. Het bestuur krijgt hiervoor een herstelopdracht. De inspectie onderzoekt dit bij het eerstvolgende vierjaarlijks onderzoek.
Jaarlijks worden scholen gecontroleerd op behaalde resultaten middels een administratieve controle. De school voldoet ook in het achterliggende schooljaar ruimschoots aan de gestelde normen.
 

8.6 Kwaliteitszorg

Een school dient zicht te hebben op eigen kwaliteit. De kwaliteit moet omschreven en toetsbaar zijn. Dat kan alleen als daar de juiste indicatoren voor opgesteld zijn met de daarbij bedoelde praktijken. Met andere woorden: wat is goede kwaliteit en wat zie je dan in de praktijk. De inspectie van het onderwijs heeft hiervoor een toezichtkader geschreven met daarbij een omschrijving van de praktijk zoals dat naar haar mening zou kunnen zijn.

De inspectie ontvangt jaarlijks de relevante scores die behaald worden bij de cito-toetsing. Daarnaast bezoekt en beoordeelt de inspectie met een zekere regelmaat de school. Zo’n vierjaarlijks onderzoek heeft in het schooljaar 2021 – 2022 plaatsgevonden. Het bezoek aan de vijf scholen met de Bijbel te Staphorst is met een voldoende beoordeeld. Met de beoordeling voldoende is het basisarrangement met vier jaar verlengd.

310