Praktische informatie

 

11.1 Opening schooljaar

Het cursusjaar wordt geopend met een kerkdienst in het kerkgebouw van de HHK te Staphorst. Deze dienst wordt gehouden op de eerste woensdagavond in het nieuwe cursusjaar. Voor de datum zie de jaarkalender.

 

11.2 Schoolregels

Een ieder gedraagt zich naar behoren in gehoorzaamheid aan Gods Woord en zij een ander hierin niet tot een aanstoot; bijv. niet vloeken, schelden, enz.

 

11.3 Algemene fatsoensregels:

 • Spreken met twee woorden. Leerkrachten dienen aangesproken te worden met "u".
 • Niet spreken met handen in de zakken.
 • Kinderen spreken elkaar aan met de voornaam.
 • Normaal groeten, ook op straat.
 • Kleding: op warme dagen dragen de leerlingen geen mouwloze shirts.

 

School:

 • Huiswerk wordt keurig verzorgd en goed geleerd. Voor een "School met de Bijbel", als de onze, houdt dat bovendien in, dat de leerlingen voor de maandagmorgen een psalm, tekst of catechismusvraag moeten leren.
 • Materialen die door eigen schuld zoekraken of vernield worden, dienen vergoed te worden of de leerling dient zelf voor vervanging zorg te dragen.
 • In de school  wordt tijdens de lessen niet gesnoept.
 • Vakken en schoolspullen netjes houden.
 • Iedere klas heeft een eigen in - en uitgang, alleen daardoor mag je naar binnen en buiten. Jassen en tassen worden netjes aan de kapstok opgehangen.
 • Je mag niet rennen of glijden door de gangen: we lopen door de school.
 • Leerlingen die voor werkzaamheden binnen mogen/moeten zijn, doen dit onder toezicht van de leerkracht.
 • We gaan ervan uit dat leerlingen geen mobiele telefoon naar school meenemen. Mocht dit, om wat voor redenen dan ook, wel nodig zijn dan mag er zonder toestemming van de leerkracht onder lestijd niet gecommuniceerd worden.

 

Plein:

 • Je mag niet op het schoolplein fietsen of steppen.
 • Je mag alleen met toestemming van de meester of juf op het plein voetballen.
 • Afval (papiertjes e.d) doe je in de daarvoor bestemde container of prullenbakken.
 • Je mag niet in de fietsenstalling staan of spelen.
 • Je zet je fiets netjes in de fietsenstalling.
 • Spelletjes waarbij kledingstukken kunnen beschadigd worden zijn verboden.
 • Kleuters spelen op het kleuterplein, kinderen van de midden- en bovenbouw spelen op hun eigen pleinen.
 • Vechtspelletjes en het gooien met zand zijn niet toegestaan in school en op het schoolplein.
 • In de pauze mogen de kinderen het schoolplein niet verlaten, of naar binnen zonder toestemming van de meester of juffrouw (pleinwacht).
 • Na de bel gaan de leerlingen ordelijk naar binnen in rijen van 2.
 • Bij regenachtig weer mogen de kinderen na de regenbel (3x belsignaal) naar binnen, onder toezicht van de pleinwacht. Groep 1 en 2 vormen hierop een uitzondering.
 • De kinderen mogen niet in de struiken komen en dienen de afrasteringen en hekken te ontzien.
 • Je mag niet met krijt en dergelijke op de muren schrijven of op het dak van een speelhuisje zitten.
 • Bij ruzie wordt de pleinwacht of meester/ juf gewaarschuwd; andere kinderen mogen zich hier niet mee bemoeien.
 • Treiteren en plagen wordt vanzelfsprekend niet toegestaan.

11.4 Groepenverdeling

1a

juf Miryam

 

1b

juf Lysette / juf Tenita 

ma + dimo - juf Lysette

dimi t/m vr – juf Tenita

2

juf Leny

domi – juf Jacolien

3a

juf van der Weerd

  

3b/4b

juf Oldeman / juf Vos

ma + vrmo – juf Oldeman

di t/m do – juf Vos

4a

juf Nobel / juf Valk

ma t/m wo + vr – juf Nobel

do – juf Valk

vr - 1x / 3 wkn – juf Valk

5a

juf van Regteren / juf Snippe

ma + di – juf van Regteren

wo t/m vr – juf Snippe

5b

meester Hofman / juf De Vries

ma + dimi t/m vr – meester Hofman

dimo – juf de Vries

wo - 1x / 2 wkn – meester Hofman / juf van Arnhem

6a

meester Last

wo - 1x / 2 wkn – meester Last / juf van Arnhem 

6b/7b

juf Bloemert / juf Pater

ma t/m wo – juf Pater

do + vr – juf Bloemert

7a

meester Pleijsier 

 

8

meester van Arnhem / juf Kuijt

ma t/m do – meester van Arnhem

vr – juf Kuijt

 

 

De Intern Begeleiders van onze school zijn juf Eenkhoorn en juf Steenstra-Post.

De coördinatoren Informatie- en Communicatie Technologie (ICT-ers) zijn juf Leny en meester Van Hinsberg

 

Een deel van de lessen bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleerkracht.

 

11.5 Informatieavond en Contactavonden

Aan het begin van het cursusjaar wordt er een informatieavond gehouden om u te informeren over het werken binnen een bepaalde jaargroep.

U krijgt vooraf een uitnodiging voor deze avonden. Voor de data zie de jaarkalender.

 

Op de contactavonden vinden de zogenaamde tien-minuten-gesprekken plaats. De vorderingen van uw kind worden dan besproken.

De avonden zijn bestemd voor alle groepen, dus groep 0 tot en met 8.

U kunt ook een gesprek aanvragen met een logopediste of de meer- en hoogbegaafdheidscoördinator.

Voor de data zie de jaarkalender.

 

Procedure contactavond.

Uiterlijk op de woensdag voorafgaande aan de contactavond geeft u aan het oudste schoolgaande kind een briefje mee met daarop de namen van de leerkrachten die u wilt spreken. Op dit briefje vult het personeel de tijden in waarop u op school wordt verwacht. Briefjes die te laat worden ingeleverd kunnen helaas niet meer in het rooster worden opgenomen.

 

11.6 Ouderavond en Projectavond 

Jaarlijks wordt er een ouderavond belegd rond een speciaal thema. Er wordt dan een spreker uitgenodigd om dit thema toe te lichten. U ontvangt tijdig een uitnodiging.

Voor de datum zie de jaarkalender.

 

Ieder jaar wordt er een zogenaamde projectweek gehouden waarbij het accent ligt op de creatieve vaardigheden van de leerlingen. De projectweek wordt afgesloten met een projectavond (kijkavond). Op deze avond is iedereen, familie en bekenden, van harte welkom.

Voor de datum zie de jaarkalender.

 

11.7 Zending.

Elke maandagmorgen kunnen de kinderen een vrijwillige bijdrage meebrengen voor de zending.

Het zendingsgeld wordt besteed aan drie adoptiekinderen via Woord en Daad.

Het resterende bedrag wordt verdeeld onder de ons bekende zendingsinstanties en hulporganisaties.

 

Wilt u de zending dan ook niet vergeten? Uw kind(eren) juist daarin stimuleren en motiveren!

Verder sparen wij ook postzegels voor de zending. Wilt u de postzegels niet afweken, maar met een klein papierrandje er omheen uitknippen?

 


11.8 Schoolbibliotheek.

In iedere klas staan leesboeken die voor het betreffende leerjaar geschikt zijn. De leerlingen mogen deze boeken ook lenen om thuis te lezen.

 

-           De kosten per boek zijn € 0,05

-           Het gekozen boek wordt door de meester of juf in het uitleenschrift geschreven

-           De leerlingen mogen de boeken 14 dagen thuis houden.

-           Ga voorzichtig om met de geleende boeken.

 

Voor een spreekbeurt mogen ook boeken worden geleend. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel gelden verder dezelfde regels hierboven genoemd.

 

11.9 Rapporten

In ieder cursusjaar wordt er in de groepen 3 tot en met 8 drie keer een rapport meegegeven om u te informeren over de vorderingen van uw kind(eren).  

Voor de data zie de jaarkalender.

We willen u vragen om het rapport niet langer dan één week thuis te houden. Het is mogelijk om het rapport te laten kopiëren tegen betaling van € 0,10. Uw kind kan dit vragen aan de eigen leerkracht.

 

11.10 Huiswerk

Huiswerk in de onderbouw komt slechts incidenteel voor. Wel wordt er voor iedere maandag een Psalm geleerd (2e helft groep 7 en groep 8 Kort Begrip). Ook heeft iedere groep vanaf groep 3 wekelijks een woordpakket als oefening voor het dictee. De hoeveelheid huiswerk wordt per leerjaar voorzichtig opgevoerd. Vanaf groep 5 wordt iedere week een lesje uit "Namen en Feiten" (Bijbelse geschiedenismethode) geleerd.

De leerlingen krijgen iedere week een weekoverzicht mee. Thuis kan dan gemakkelijk gecontroleerd worden wat er gedaan moet worden.

De volgende studietechnieken zijn belangrijk om de leerstof eigen te kunnen maken:

 1. Het onderstrepen van belangrijke onderdelen van een zin. (Uiteraard niet in schoolboeken).
 2. Het opschrijven van de belangrijkste woorden van een alinea. Soms staan deze belangrijkste woorden al schuin gedrukt.
 3. Het maken van een samenvatting van de hele tekst.

 

Doorgaans wordt een repetitie ongeveer een week van tevoren opgegeven. Het is dan ook verstandig om vroegtijdig te beginnen. Alles leren op de laatste avond voor de repetitie is erg moeilijk.

 

11.11 Verkeersexamen

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen elke week verkeersles. Dit wordt afgerond in groep 7 met een theoretisch- (medio april) en een praktisch examen (mei/juni), verzorgd door V.V.N. afd. Staphorst.

Bij goed gevolg krijgen de kinderen het verkeersdiploma.

 

11.12 Jeugd E.H.B.O.

In groep 8 krijgen de kinderen les in "eerste hulp bij ongelukken". Aan het eind van de cursus wordt dit afgesloten met een examen. Als de leerlingen hiervoor slagen, krijgen zij het diploma Jeugd EHBO-A.

 

11.13 Gym.

Tijdens gym wordt er in groep 3 tot en met 8 gymkleding gedragen. De gymkleding wordt door school verstrekt. De leerlingen nemen op de dag van de gymles gymkleding en gymschoenen mee naar school.

 

Het dragen van gymschoenen tijdens de gymlessen is verplicht. De gymschoenen mogen niet buiten gedragen worden. Om strepen op de vloer in de zalen te voorkomen, gaarne gymschoenen met witte zolen. Dringend verzoeken wij u de naam te zetten in de gymkleding en de gymschoenen.

Iedere leerling van groep 3 tot en met 8 dient over een gymtas te beschikken voorzien van de naam aan de buitenkant.

 

11.14 Naam op eigendommen

Om veel zoeken en ruilen te voorkomen verzoeken wij u om overal de naam van uw kind in te zetten; b.v. jas, tas, gymschoenen, beker, enz.

 

11.15 Gevonden voorwerpen

In de school staat een doos met gevonden voorwerpen. Bij vermissing van voorwerpen is het raadzaam naar deze doos te vragen. Op de website wordt één keer per maand een overzicht van de gevonden voorwerpen geplaatst.

 

11.16 Fruit en drinken.

's Morgens mogen de kinderen fruit en/of drinken meenemen. Geen "prik", chips, koeken en snoep. Om gezond gedrag te stimuleren spreken we met de leerlingen af dat we vrijdag gebruiken als ‘fruitdag’. Naast gezond drinken mogen we dan alleen fruit meenemen.

 

11.17 Handschoenen.

Wanneer de kinderen uit groep 1 en 2 handschoenen dragen, wilt u deze dan met een koordje door de jas rijgen?

 

11.18 Cadeautjes.

Voor naaste familieleden (uitsluitend voor papa, mama, opa en oma) mogen de leerlingen van groep 1 tot en met 3 bij verjaardagen, ziekte, geboorte en jubileum een kleurplaat maken. Wilt u ons wel tijdig op de hoogte stellen, uiterlijk 1 week van tevoren, d.m.v. een briefje?

 

11.19 Jarig.

Met de verjaardag krijgt uw kind de gelegenheid te trakteren.

Het kind trakteert de eigen groep. Verder mogen de kinderen van groep 1 en 2 naar de leerkrachten van groep 1 en 2. De kinderen van groep 3-4-5 naar de leerkrachten van groep 3-4-5 en van groep 6-7-8 naar de leerkrachten van groep 6-7-8.

Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes uit andere groepen kunnen in de pauze op het plein getrakteerd worden. Dus uw kind gaat niet elk lokaal langs.

Gezonde traktaties zijn bijv.: worst, kaas, een prikker met fruit, enz. We willen deze gezonde traktaties graag aanbevelen.

Laat u uw kind trakteren op iets warms of een ijsje, of iets dergelijks, dan verzoeken wij u dringend dit te bezorgen om 10.35 uur; dit betreft de groepen 3 t/m 8.

 

In de groepen 1 en 2 wordt getrakteerd in overleg met de juf.

 

11.20 Traktatie bij geboorte

Bij de geboorte van een broertje of zusje wordt er in de groepen 3 tot en met 8 niet getrakteerd. Dit vraagt namelijk, zeker bij meerdere kinderen op school, de nodige organisatie voor het gezin. Daarnaast wordt er ook de nodige tijd gevraagd van school. In groep 1 en 2 kan er in overleg met de juf wel aandacht geschonken worden aan dit heugelijke feit.

Voor de verjaardag van een leerling maken we uiteraard tijd op het moment zoals aangegeven in de schoolgids.

 

11.21 Hoofdluiscontrole

Om de verspreiding van hoofdluis te voorkomen, wordt er op de eerste dinsdag na iedere schoolvakantie door een aantal moeders een hoofdluiscontrole gedaan bij alle leerlingen. Na de zomervakantie wordt de controle uitgevoerd op de dinsdag in de tweede week van het schooljaar. Op de controledag graag uw kind naar school laten komen  zonder gel bij de jongens of ingewikkelde kapsels bij de meisjes.

Als er hoofdluis wordt geconstateerd wordt u hierover per mail geïnformeerd. We gaan er dan vanuit dat u een behandeling tegen luizen toepast. Veertien dagen later wordt er in die groep een hercontrole uitgevoerd.

 

11.22 Schorten voor handvaardigheid/tekenen

Tijdens de lessen handvaardigheid en tekenen wordt in de groepen 3 t/m 8 nogal eens gewerkt met sterke lijm en verf / lak. Dit geeft wel eens problemen met de kleren. Vanzelfsprekend wordt er zo voorzichtig mogelijk gewerkt, maar een ongelukje is gauw gebeurd. We vinden dit erg vervelend.

We willen dan ook voor ieder kind een schort op school hebben liggen. Zou u deze willen maken en meegeven naar school?

Het is de bedoeling dat u een niet te dun overhemd voorziet van elastiek in de mouwen. Dus de boorden afknippen en vervolgens een zoom maken met daarin elastiek. Ook de halsboord afknippen, zoom maken en elastiek erdoor. De leerlingen kunnen het overhemd dan achterstevoren aandoen. Een goede bescherming tegen verf en lijm in de kleren.

 

11.23 Adreswijziging

Wilt u bij een verandering in uw adresgegevens of telefoonnummer ons dit schriftelijk melden voor onze administratie?

Gaat u verhuizen, waardoor uw kind(eren) ook naar een andere school moet(en), neemt u dan contact met ons op, zodat we u nader kunnen informeren over de verdere gang van zaken.

314