De ontwikkeling van het onderwijs binnen de school

7.1 Zorg voor de relatie school en omgeving

De gemeente Staphorst heeft een aantal jaren met veel succes uitvoering gegeven aan het leesbevorderingsproject Boekenbas. Dit project krijgt in de komende jaren een nieuwe inhoud, onder de naam ‘Bas in de buurt’. De financiering gebeurt vanuit de extra financiële middelen die de gemeente jaarlijks ontvangt in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid.

Daarnaast heeft goede zorg voor de kinderen, meer in het algemeen gesteld, op gemeentelijk niveau alle aandacht. Dit gebeurt vooruitlopend op de nieuwe ontwikkeling van de decentralisatie Jeugdzorg. Het Centrum voor Jeugd en Gezin vervult hierbij een belangrijke spilfunctie. Binnen dit centrum werken de kerken, de politie, de gezondheidsdienst, het maatschappelijk werk, de welzijnsinstellingen voor jeugdigen en de scholen met elkaar samen. Ook de zorgteams binnen onze scholen maken hier een onderdeel van uit.

Onze school maakt o.a. gebruik van de diensten van Driestar Educatief om onderwijsvernieuwingen in te voeren en om de zorg voor leerlingen optimaal gestalte te geven.

 

7.2 Onderwijsverbetering

In dit cursusjaar gaan we verder met de invoering van een nieuwe taalmethode Taalactief (herziene versie) in groep 8.

In het schoolplan voor de periode 2019-2023 staan de beleidsvoornemens en de streefdoelen voor het komende jaar en de komende jaren beschreven. Een exemplaar ligt ter inzage op de school.
Verder zal er verder gegaan met een hernieuwde invoering van het Zwols model. Hierbij ligt de nadruk op toepassing van het EDI-model.


 

309